K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4
BIP.gov.pl

  Archiwum konkursów

  WYNIKI KONKURSU OFERT W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNO - LABORATORYJNYCH
  1.Wybrano ofertę: KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno – Bakteriologiczne S.C. 41-703 Ruda Śląska, ul. Solskiego 15


  WYNIKI KONKURSU OFERT W ZAKRESIE AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
  1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego na rok 2014 wybrano ofertę: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek.med. Elżbieta Stańkowska Specjalista położnictwa i ginekologii 41-914 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 196

   

   


  SPROSTOWANIE
  Dotyczy: działu I punkt 1 oferty w zakresie badań laboratoryjno – diagnostycznych
  - w dziale I punkt 1 wykreśla się słowo „nie” oraz „pod rygorem odrzucenia oferty”
  - w dziale VIII punkt 4 wykreśla się słowa „rozporządzenia o zamówieniach na świadczenia zdrowotne”
  -dział I punkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badań z zakresu:
  laboratoryjnych badań diagnostycznych oraz badań jałowości Sporali.
  Zamawiający dopuszcza możliwości przekazywania realizacji przedmiotu zamówienia przez Oferenta podwykonawcom.
  -dział VIII punkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie spełnia warunków formularza, istotnych warunków zamówienia lub ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

   

     OGŁOSZENIE NR 1/13 Z DNIA 18.10.2013R.
  p.o. KIEROWNIKA PRZYCHODNI REJONOWEJ SPZOZ
  W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Z SIEDZIBĄ PRZY UL. POKOJU 4
  w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne
  Na podstawie: art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) zarządzam, co następuje:
  1.konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
  Ustala się kryterium oceny ofert: cena za punkt, kwalifikacje zawodowe.
  Czas trwania umowy – od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.
  Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są na stronie Przychodni Rejonowej SPZOZ www.bip.spzozpokoju.timtech.pl
  Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 pok. 20 do dnia 06.11.2013r.do godz. 10:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – ambulatoryjna opieka specjalistyczna osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Miejsce, termin otwarcia ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 4, dnia 06.11.2013r. o godz. 11:00.
  Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: ogłoszenie o wynikach konkursu w BZP, komunikat na stronie Przychodni Rejonowej SPZOZ, komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz pisemne zawiadomienie Oferentów.
  Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

   

     OGŁOSZENIE NR 2/13 Z DNIA 18.10.2013R.
  p.o. KIEROWNIKA PRZYCHODNI REJONOWEJ SPZOZ
  W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Z SIEDZIBĄ PRZY UL. POKOJU 4
  w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia w zakresie badań diagnostyczno-laboratoryjnych
  Na podstawie: art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) zarządzam, co następuje:
  1.konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie badań diagnostyczno-laboratoryjnych
  Ustala się kryterium oceny ofert: cena 100 % obliczona wg wzoru:
  Cn P = ---- x 100 Cb
  P - otrzymane punkty, Cn - cena najniższej oferty, Cb – cena badanej oferty Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
  Czas trwania umowy – od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.
  Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są na stronie Przychodni Rejonowej SPZOZ www.bip.spzozpokoju.timtech.pl
  Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 pok. 20 do dnia 06.11.2013r.do godz. 10:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – świadczenia w zakresie badań diagnostyczno-laboratoryjnych osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Miejsce, termin otwarcia ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 4, dnia 06.11.2013r. o godz. 11:00.
  Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: ogłoszenie o wynikach konkursu w BZP, komunikat na stronie Przychodni Rejonowej SPZOZ, komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz pisemne zawiadomienie Oferentów.
  Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

  FORMULARZ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

   


  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ZAKRESIE:


  1. Badania diagnostyczno-laboratoryjne
  Wybrano ofertę: Korlab NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne S.C., ul. Solskiego 15, 41-703 Ruda Śląska 3 - 100pkt

  2. Badanie USG
  Wybrano ofertę: Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ ul. Niedurnego 50d, 41-709 Ruda Śląska 9 - 100 pkt

  3.Badania cytologiczne
  Wybrano ofertę: Przychodnia Rejonowa SPZOZ, ul. ks. J.Niedzieli 51b, 41-711 Ruda Śląska 11 - 100pkt

  4.Badania RTG zębów
  Wybrano ofertę: Biomedix S.C. J. Kalita, E.Kalita, ul. Słowackiego 41/1, 41-800 Zabrze ( Rentgeny Stomatologiczne, ul. Czarnoleśna 1, 41-709 Ruda Śląska) - 100pkt
  5.Prace protetyczne
  Wybrano ofertę: Pracownia Techniczno-Dentystyczna Krzysztof Mazur, ul. Kłodnicka 97, 41-706 Ruda Śląska 6 - 100pkt

  6.Badania RTG
  Wybrano ofertę: Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ, ul. Niedurnego 50d, 41-709 Ruda Śląska 9 - 100 pkt


   

   

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2010 ROKU

  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu:
  - badań USG
  - badań RTG
  - badań diagnostyczno-laboratoryjnych
  - badań cytologicznych metodą Bethesa
  - RTG zębów
  - usług protetycznych
  dla osób zadeklarowanych w tutejszej przychodni.

  Umowa na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
  Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, można się zapoznać w Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Pokoju 4 w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 09:00 do 14:00 w pokoju nr 20.
  Obowiązujące formularze oferty moąna odebrać w siedzibie udzielającego zamówienia w godzinach od 09:00 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku w pokoju nr 20 lub ze strony internetowej www.bip.spzozpokoju.timtech.pl
  Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego konkurs do dnia 07.10.2010r. do godziny 12:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2010r. o godz. 08:30 w siedzibie zamawiającego. Termin związania ofertą up?ywa z dniem 18.10.2010 roku. Składający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w siedzibie składającego zamówienia w pokoju nr 20.  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT W ZAKRESIE AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego na lata 2012/2013 wybrano ofertę:
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Zakresie Położnictwa i Ginekologii Elżbieta Stańkowska.

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Pawlicki
  Publikacja dnia: 25.02.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 25.02.2015
  Dokument oglądany razy: 3178
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Pokoju 4